Gruppestyret velges av gruppetinget, og består i Askim av gruppeleder, kasserer og en representant for hver enhet (småspeider, tropp og rover). Medlemmene velges  ett eller to år av gangen etter gruppetingets bestemmelse.

Gruppestyrets oppgaver og ansvar:

 • Lede gruppa og ha det daglige ansvaret for gruppas administrasjon og virksomhet.
 • Ansvar for gruppas økonomi.
 • Sørge for at speidergruppa driver aktiviteter i henhold til Norges speiderforbunds retningslinjer og lover.
 • Representere gruppa utad og holde kontakten med foreldregruppa, andre speidergrupper, kretsen, forbundet og lokale myndigheter, lokalsamfunnet, evt. andre lokale organisasjoner.
 • Planlegge og koordinere felles aktiviteter sammen med enhetsledere og gruppeting og sørge for gode tilbud til medlemmene.
 • Planlegge mål for gruppa og iverksette tiltak for å nå disse sammen med enhetsledere og gruppeting.
 • Støtte og følge opp ledere, rekruttere nye ledere, bygge opp et godt ledermiljø og oppnevne ledere og assistenter til enhetene (med unntak av roverlaget som velger egen ledelse).
 • Tilrettelegge for et godt samarbeid mellom lederne og mellom enhetene i gruppa.
 • Innkalle til gruppeting minst to ganger årlig og forberede saker til møtene.
 • Følge opp gruppetingets vedtak.
 • Sørge for at gruppetinget velger representanter til kretstinget.
 • Sende inn årsrapportskjema, årsmelding og regnskap til forbundet.
 • Registrere nye medlemmer og oppdatere medlemsinformasjon ved endringer.
 • Videreformidle informasjon fra krets og forbund til gruppas medlemmer.
 • Gjennomføre gruppestyremøter og sørge for at det skrives protokoll fra møtene.

Gruppeleder skal:

 • lede gruppestyret og sørge for at styret møtes og følger opp sine oppgaver,
 • levere signert årsrapportskjema, årsmelding og regnskap til forbundet,
 • sørge for å se politiattest for alle ledere og andre som kan få et tillitsforhold til barn, unge og personer med utviklingshemming.

Håkon Kvale Stensland
Mobil: 413 17 406
gruppeleder@askimspeidergruppe.no

Øystein Bøhler
Mobil: 915 50 554
kasserer@askimspeidergruppe.no

Representant for småspeideren

Hans Christian Spitalen
Mobil: 981 55 320
hc@askimspeidergruppe.no

Representant for troppen

Linda Beate Øye
Mobil: 950 82 386
linda@askimspeidergruppe.no

Representant for roverlaget

Hans Erik Klima Olsen
Mobil: 900 59 607
he@askimspeidergruppe.no